شنبه, 17 خرداد 1399
سخن مقام معظم رهبری
سخنان مقام معظم رهبری

 • چشم  انداز پدافند غیرعامل شرکت در افق 1400
 1. برخوردار از تاسیسات، منابع آب و زیرساختهای ایمن و پایدار در برابرتهدیدات دشمن
 2. دارای حداقل آسیب پذیری در مراکز حساس و مهم در محدوده جغرافیایی عملکرد
 3. توانمند در تامین و تداوم خدمات آبرسانی ضروری به مردم در شرایط تهدید نظامی دشمن
 4. دارای مردم آگاه ، با روحیه و با حداکثر آستانه مقاومت ومصرف بهینه در برابر تهدیدات دشمن
 5. دارای زیر ساخت های امن، پایدار و مطمئن در حوزه های تهدیدات نرم

 

 • اهداف استراتژیک پدافند غیرعامل
 1.  حفاظت از جان مردم و نیروی انسانی متخصص
 2. حفاظت از مراکز ثقل و کاهش آسیب پذیری آنها در برابر اقدامات خصمانه
 3. تداوم فعالیت مراکز ثقل و خدمت رسان در شرایط بحران ناشی از جنگ

 

 • راهبردهای پدافند غیرعامل شرکت
 1.  اجرایی و فعال نمودن ساختار پدافند غیرعامل و نهادینه شدن آن درتامین منابع آب وتاسیسات آبرسانی شهرهای استان
 2. آموزش، فرهنگ سازی و برگزاری رزمایش پدافند غیرعامل برای ایجاد آمادگی در کارکنان، مسئولین و شرکت های پیمانکارو مرتبط با شرکت
 3. برگزاری آموزشهای تخصصی برای مدیران، کارشناسان و عموم  مردم در تمامی سطوح
 4. نهادینه سازی الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل درکلیه طرح های توسعه و عمرانی در سطح استان
 5. آمایش متعادل و پایدار سرزمین در سطح استان با رویکرد ملاحظات پدافند غیرعامل
 6. ایجاد ساز و کار مناسب برای کاهش آسیب پذیری مراکز ثقل در برابر تهدیدات
 7. توجه عمده به تهدیدات نرم و زیرساختهای مربوط در این حوزه
Powered by DCMS 3.2 / پیاده سازی و پشتیبانی: گروه ديبا