شنبه, 17 خرداد 1399
سخن مقام معظم رهبری
سخنان مقام معظم رهبری

sasasasasa

 

محمد مهدی جوادیان زاده رئیس مدیر عامل آب منطقه ای استان یزد
جواد منصوری مجومردی دبیر مدیر حراست و گروه مدیریت بحران وپدافند غیر عامل
محمد راسترو عضو کمیته مدیر دفتر روابط عمومی 
مجتبی کوهی عضو کمیته فرمانده بسیج
اکبر باقری پور عضو کمیته معاون طرح و توسعه
سید محمد طباطبایی عضو کمیته معاون حفاظت وبهره برداری
فرهاد دهقانی فیروز آبادی عضو کمیته معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
حسین کوثری عضو کمیته معاون برنامه ریزی
محمدعلی امیربیکی عضو کمیته مدیر مطالعات پایه منابع آب 
علی ارمی عضو کمیته مدیر دفتر تامین و انتقال آب 
Powered by DCMS 3.2 / پیاده سازی و پشتیبانی: گروه ديبا